menu

Geschillen

Geschillen

Op alle koopovereenkomsten afgesloten via Hobaho zijn van toepassing de bepalingen die opgenomen zijn in het reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v. Deze voorwaarden behoren bij u bekend te zijn en alle klanten van Hobaho hebben voor de ontvangst van dit reglement of specifiek ondertekend dan wel zijn door Hobaho middels regelmatige mailing op de hoogte gehouden. Tevens worden koopovereenkomsten tussen partijen in de bloembollensector afgesloten op basis van het Handelsreglement voor de Bloembollensector.

Op overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten zijn de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing. Dit Handelsreglement is een set van afspraken (te vergelijken met een wetboek) waarin de spelregels voor transacties met bloembollen zijn vastgelegd. Deze spelregels hebben betrekking op bijvoorbeeld de koop, de kwaliteit, de levering en de betaling van bollen. Wijzigingen in het Handelsreglement komen volgens vastgestelde procedures tot stand na overleg van vertegenwoordigers van KAVB, Anthos en het scheidsgerecht. Definitieve vaststelling van afgesproken wijzigingen vindt plaats door het Hoofdbestuur van de KAVB.

Scheidsgerecht

In geval van geschillen is er een door de sector gevormde arbitrage geaccepteerd onder de benaming ‘Scheidsgerecht’. Het Scheidsgerecht gebruikt het Handelsreglement als basis voor beoordelingen van geschillen die zich kunnen voordoen bij transacties in de sector. Het scheidsgerecht is de laatste stap in het afwikkelen van een geschil waarvoor de kosten in eerste instantie voor rekening komen van de eisende partij.

Geschillen bemiddeling door Hobaho

Het overgrote deel van de geschillen tussen partijen wordt voortijdig opgelost door tussenkomst van de geschillen bemiddeling door Hobaho. Op basis van objectiviteit en professionele kennis worden geschillen zo snel mogelijk opgelost om verdere schade ontwikkeling voor partijen te voorkomen.
Partijen worden dan ook aangeraden in geval van een geschil zo spoedig mogelijk contact op te nemen met: Theo van Dijk, tel: 06 51 01 15 83, e-mail: tvandijk@hobaho.nl. Theo is verantwoordelijk voor de geschillen afhandeling binnen Hobaho.

Hoe maak ik reclame

Bij het maken van reclame moet de koper dit binnen de reclametermijn (zie Handelsreglement voor de Bloembollenhandel) melden aan de verkoper. De redenen van de reclame moeten zo nauwkeurig mogelijk worden vermeld. Voor reclames waarvoor eenzelfde termijn geldt, moet de koper deze tegelijkertijd aan de verkoper mededelen. Voor verder advies omtrent het uitbrengen van reclames kunt u contact opnemen met Theo van Dijk (e-mail: tvandijk@hobaho.nl).

Zuurgeschillen

Bij een zuurreclame kan de koper een gehele partij weigeren indien bij ontvangst het aantastingpercentage meer dan 2% bedraagt. De termijn waarbinnen dit behoort te gebeuren is 4 werkdagen nadat de partij ontvangen is.

Na deze termijn geldt volgens het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel dat de koper voor gedeeltelijke weigering van het partij kan reclameren tot  1 oktober van het oogstjaar. Op de koopovereenkomsten vindt men tegenwoordig veelal aanvullende afspraken tussen partijen betreffende de termijn voor zuur. Voor verder advies omtrent het uitbrengen van zuurreclames kunt u contact opnemen met Theo van Dijk (e-mail: tvandijk@hobaho.nl).

Klik hier om naar het zuurformulier te gaan